Tag Archives: Lightyear 0

Lightyear 0 รถยนต์ที่ใช้พลังงาน โซล่าเซลล์ ประสิทธิภาพสูง วิ่งได้ยาวๆ 7 เดือน

Lightyear 0 รถยนต์ที่ใช้พลังงาน โซล่าเซลล์ ประสิทธิภาพส [...] [...]